Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn ĐA nền móng (CENG3207) Khóa 2010 HK2/2012-2013 theo lịch cụ thể từng lớp như sau:

-        Lớp XD10A1 (Nhóm 1): Từ 08g00-11g00 thứ 5, ngày 04/04/2013 – Phòng 301

(GVHD: Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa – ĐT: 01212.288.337). DANH SÁCH NHÓM

-        Lớp XD10A1 (Nhóm 2): Từ 08g00-11g00 thứ 5, ngày 04/04/2013 – Phòng 302,

(GVHD: Thầy Võ Phán – ĐT: 0913.867.008). DANH SÁCH NHÓM

-        Lớp XD10A2: Từ 08g00-11g00 thứ 5, ngày 04/04/2013 – Phòng 303,

(GVHD: Thầy Tô Văn Lận – ĐT: 0913.932.297). DANH SÁCH NHÓM

-        Lớp XD10A3: Từ 16g00-17g30 thứ 4, ngày 03/04/2013 – Phòng 103,

(GVHD: Thầy Lê Trọng Nghĩa – ĐT: 0918.274.993). DANH SÁCH NHÓM

-        Lớp XD10A4: Từ 08g30-11g30 thứ 6, ngày 05/04/2013 – Phòng 302,

(GVHD: Thầy Đỗ Thanh Hải – ĐT: 0933.876.006). DANH SÁCH NHÓM

-        Lớp XD10A5: Từ 14g00-17g00 thứ 4, ngày 03/04/2013 – Phòng ­­­302,

(GVHD: Thầy Nguyễn Thành Đạt – ĐT: 0989.051.723). DANH SÁCH NHÓM

-        Lớp XD10A6: Từ 14g00-17g00 thứ 6, ngày 05/04/2013 – Phòng ­­­302,

(GVHD: Thầy Hoàng Thế Thao – ĐT: 0918.878.468). DANH SÁCH NHÓM

-        Lớp XD10A7: Từ 16g00-17g30 thứ 3, ngày 02/04/2013 – Phòng 104,

(GVHD: Thầy Dương Hồng Thẩm – ĐT: 0903.708.360) DANH SÁCH NHÓM

-        Lớp XD10A8: Từ 14g00-17g00 thứ 5, ngày 04/04/2013 – Phòng 302,

(GVHD: Thầy Lê Anh Hoàng – ĐT: 0983.263.979). DANH SÁCH NHÓM

Địa điểm: Cơ sở 422 Đào Duy Anh, P.9, Q.PN.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 20/05/2013.

VP.KHOA XD&Đ