Khoa Xây dựng và Điện thông báo sinh viên ngành Công nghiệp đăng ký thi trả nợ các môn học trong HK1/2014-2015, cụ thể như sau:

Sinh viên ngành Công nghiệp đăng ký thi trả nợ các môn trong HK1/2014-2015 

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2014.

Căn cứ theo số lượng sinh viên và môn học Khoa tổ chức thi lại các môn học do sinh viên đăng ký.

VP.KHOA XD&Đ