THÔNG BÁO HỌC BÙ MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU LỚP CE211C HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo học bù môn Cơ học kết cấu lớp CE211C học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

Thời gian học bù thứ sáng thứ 5 ngày 24/11/2022 phòng 410.VVT và sáng thứ 7 ngày 26/11/2022 phòng 506.VVT

Mọi thông tin liên quan đến thông báo sinh viên liên hệ Cô Loan để được hỗ trợ