Khoa Xây dựng và Điện thông báo sinh viên khoá 2008 ngành Xây dựng về qui trình và thời gian thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp HK2/2011-2012, theo lịch cụ thể như sau

  1. Thời gian cấp giấy giới thiệu: từ ngày 14/05/2012 đến ngày 18/05/2012, cấp theo nhóm thực tập/công ty (SV phải xuất trình biên lai đóng học phí môn Thực tập tốt nghiệp), có thể đại diện nhóm đến nhận giấy giới thiệu. Nhận tại VP.Khoa XD&Đ.

  2. Thời gian thực hiện (8 tuần): từ  ngày 21/05/2012 đến hết ngày 15/07/2012, trong thời gian thực hiện hàng tuần sinh viên phải nộp báo cáo kết quả thực hiện về cho giảng viên hướng dẫn.

  3. Thời gian nộp báo cáo thực tập: từ ngày 16/07/2012 đến ngày 20/07/2012, nộp theo nhóm và nộp trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn.

  4. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn: sinh viên danh sách nhóm/lớp

Lớp/Nhóm

Thời gian gặp giáo viên hướng dẫn

Địa điểm

XD08A1-Nhóm 1

09g00-11g00 - thứ 3, ngày 08/05/2012

Phòng TN.Sức bền vật liệu (422 Đào Duy Anh)

XD08A1-Nhóm 2

15g00-17g00 - thứ 4, ngày 09/05/2012

Phòng TN.Thực hành máy tính ( 422 Đào Duy Anh)

XD08A1-Nhóm 3

09g00-11g00 - thứ 3, ngày 08/05/2012

Phòng 008 (422 Đào Duy Anh)

XD08A1-Nhóm 4

15g00-17g00 - thứ 4, ngày 09/05/2012

Phòng 103 (422 Đào Duy Anh)

XD08A2-Nhóm 1

15g00-17g00 - thứ 4, ngày 09/05/2012

Phòng 101 ( 422 Đào Duy Anh)

XD08A2-Nhóm 2

09g00-11g00 - thứ 3, ngày 08/05/2012

Phòng TN.Cơ học đất ( 422 Đào Duy Anh)

XD08B1-Nhóm 1

09g00-11g00 - thứ 3, ngày 08/05/2012

Phòng 001 (422 Đào Duy Anh)

XD08B1-Nhóm 2

09g00-11g00 - thứ 3, ngày 08/05/2012

Phòng 002 (422 Đào Duy Anh)

XD08B1-Nhóm 3

15g00-17g00 - thứ 4, ngày 09/05/2012

VP.Khoa XD&Đ (97 Võ Văn Tần, Q.3)

XD08B1-Nhóm 4

15g00-17g00 - thứ 4, ngày 09/05/2012

Phòng 008 (422 Đào Duy Anh)

-        Giáo viên hướng dẫn sẽ phân nơi thực tập và phổ biến qui trình thực hiện cụ thể của từng nhóm.

-        Trường hợp sinh viên đã tìm được nơi thực tập phải báo với giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

VP.KHOA XD&Đ