KẾ HOẠCH THỰC TẬP MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Thời gian: từ ngày 28/11/2020 đến 7/12/2020

GV phụ trách: Tô Thanh Sang – ĐT: 0931076200

TT

LỚP

SỐ SV

NGÀY

MÔN HỌC

ĐỊA ĐIỀM

1

XD91

Nhóm 1:

28/11/2020

Thực hành

Thực Hành học tại cơ sở Long Bình Tân, Đồng Nai

Từ 1-30

 

2

XD91

Nhóm 2:

29/11/2020

Thực hành

Từ 30-55

 

3

XD92

Nhóm 1:

5/12/2020

Thực hành

Từ 1-30

 

4

QX91

Nhóm 1:

6/12/2020

Thực hành

Từ 1-30

 

5

QX91

Nhóm 2:

7/12/2020

Thực hành

Từ 30-61