THÔNG BÁO

v/v kế hoạch thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp (QLXD) Học kỳ 1/2020-2021

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá trả nợ (ngành Quản Xây Dựng) về quy trình thời gian thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp HK1/2020-2021, cụ thể như sau:

  1. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 10/11/2020
  2. Thời gian thực hiện Khóa Luận (10 tuần): từ ngày 10/11/2020 đến hết ngày 20/01/2021
  3. Thời gian nộp Khóa Luận: ngày 23/01/2021, SV nộp theo nhóm nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Thuyết minh + đĩa CD).
  4. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 24/01/2021 đến ngày 30/01/2021
  5. Từ ngày 31/01/2021 đến ngày 03/02/2021 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng
  6. Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 05/02/2021
  7. Biểu mẫu áp dụng trong quá trình thực hiện xem tại đây
  8. Danh sách sinh viên thực hiện đính kèm bên dưới

 

Họ tên

DT

Email

1551040109

Phạm Công Vinh

0977640433

1551040109vinh@ou.edu.vn

1551040114

Nguyễn Hoàng Vy

0969448148

1551040114vy@ou.edu.vn

1651040003

Nguyễn Tuấn Anh

0766742306

1651040003anh@ou.edu.vn

Lưu ý: 3a. Bản cứng thuyết minh của khóa luận SV phải chữ GVHD.

3b. SV gửi file mềm khóa luận qua email: loan.ntk@ou.edu.vn với tiêu đề: [MSSV]-[Tên SV]- [Tên đề tài] vào ngày 22/01/2021.