THÔNG BÁO

v/v kế hoạch thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp (QLXD) Học kỳ 3/2019-2020

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá trả nợ (ngành Quản lý Xây Dựng) về quy trình và thời gian thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp HK3/2019-2020, cụ thể như sau:

Sinh viên xem danh sách nhóm và giảng viên hướng dẫn ( file đính kèm).

  1. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 12/08/2020
  2. Thời gian thực hiện Khóa Luận (10 tuần): từ ngày 10/08/2020 đến hết ngày 26/10/2020
  3. Thời gian nộp Khóa Luận: ngày 02/11/2020, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Thuyết minh + đĩa CD).
  4. Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 03/11/2020 đến ngày 09/11/2020
  5. Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 13/11/2020 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng
  6. Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 16/11/2020
  7. Biểu mẫu áp dụng trong quá trình thực hiện xem tại đây
  8. Danh sách trưởng Nhóm

Lưu ý: 3a. Bản cứng thuyết minh của khóa luận SV phải có chữ ký GVHD.

3b. SV gửi file mềm khóa luận qua email: loan.ntk@ou.edu.vn với tiêu đề: [MSSV]-[Tên SV]- [Tên đề tài] vào ngày 30/10/2020.

Họ và tên trưởng nhóm

DT

Email

Nguyễn Hạnh Huân Chương

0844265130

1651040013chuong@ou.edu.vn

Đỗ Thị Thanh Tịnh

0971678730

1651040140tinh@ou.edu.vn

Thạch Minh Chí

0927937227

Thachminhchi2001@gmail.com

Ngô Trung Nghĩa

0785463572

1651040082nghia@ou.edu.vn