Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án hệ thống điện (EENG3207) lớp ON06 (TRẢ NỢ), theo danh sách sinh viên đã đăng ký cụ thể như sau:

-          Lịch gặp giáo viên hướng dẫn: 09g00 thứ hai, ngày 12/11/2012. Danh sách đã đăng kỳ (chi tiết)

-          Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Phúc Ấn (ĐT: 0903.650.087)

-          Địa điểm: Phòng TN.Điện kỹ thuật - 422 Đào Duy Anh, Q.PN

-          Thời gian thực hiện đồ án: từ ngày 12/11/2012 đến hết ngày 23/12/2012.

-          Thời gian nộp đồ án và bảo vệ: ngày 27/12/2012.

VP.KHOA XD&Đ