Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án điện tử (EENG2203) lớp HLX3 (TRẢ NỢ), theo danh sách sinh viên đã đăng ký cụ thể như sau:

-          Lịch gặp giáo viên hướng dẫn: 14 g00 thứ ba, ngày 19/03/2013.

-          Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Phúc Ấn (ĐT: 0903.650.087)

-          Địa điểm: Phòng TN.Điện kỹ thuật - 422 Đào Duy Anh, Q.PN

-  Thời gian thực hiện đồ án: từ ngày 19/03/2013 đến hết ngày 07/05/2013.

-          Thời gian nộp đồ án và bảo vệ: ngày 14/05/2013.

 

SINH VIÊN XEM DANH SÁCH

VP.KHOA XD&Đ