THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2 NĂM 2019 - 2020 CHI TIẾT

1. Kế hoạch đăng ký môn học

2. Thời khóa biểu các khóa 2017, khóa 2018, khóa 2019 chương trình đại trà

- Ngành Quản lý xây dựng

1.1 > Lớp QX71

1.2 > Lớp QX81

1.3 > Lớp QX91

- Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

2.1 Lớp XD71, XD72

2.2 Lớp XD73, XD74

2.3 Lớp XD81

2.4 Lớp XD82

2.5 Lớp XD91

2.6 Lớp XD92

2.7 Lớp X91A

2.8 Lớp D91A

3. Thời khóa biểu chương trình CLC lớp X8D1

4. Lớp học cải thiện điểm

Môn Sức bền vật liệu 1 lịch cũ thể sẽ thông báo sau

Lưu ý: Đến thời điểm này địa chỉ nhận đơn trả nợ của chị Loan mới chỉ có 1 môn Sức bền vật liệu 1, nên các em nào có nhu cầu trả nợ vào file share https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHc225t8WJuccnVEFCACf8j9JrGeDR5WRbJ5LZqPYo8/edit#gid=118727340 của chị Loan điền thông tin bổ sung vào gấp, hoặc lập danh sách gửi về email loan.ntk@ou.edu.vn chị sẽ mở thêm đến hết ngày 30/11. Qua khoảng thời gian nêu trên chị sẽ không giải quyết được nhé.