THÔNG BÁO ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU LỚP HLX1 HỌC KỲ 3/2020 - 2021

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo nội dung liên quan điểm quá trình môn Cơ học kết cấu lớp HLX1 học kỳ 3/2020 - 2021 cụ thể như sau:

- Hiện nay điểm quá trình môn Cơ học kết cấu lớp HLX1 học kỳ 3/2020 - 2021 giảng viên đã chấm xong và công bố trên LMS, sinh viên đang thực hiện môn này của nhóm lớp HLX1  truy cập vào hệ thống để xem điểm. 

- Mọi thông tin liên quan đến điểm này sinh viên phản hồi về Thầy Dũng trước 17 giờ ngày 10/9/2021, sau thời điểm trên giảng viên sẽ bàn giao điểm về Trường theo quy định hiện hành và không hỗ trợ giải quyết các trường hợp liên quan đến điểm này sau ngày 10/9/2021.