Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo Danh sách sinh viên được nhận Học bổng KKHT - Năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

Sinh viên xem danh sách và cung cấp thông tin: Số CMND + Số tài khoản của sinh viên (chỉ chuyển khoản đối với ngân hàng Agribank và Đông Á)  CUNG CAP THONG TIN TAI DAY

 

Hạn chót: hết ngày 24/05/2015.

Xem danh sách sinh viên được nhận HBKKHT: XEM DANH SACH

 

 

VP.KHOA XD-KT