THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MỞ MÔN HỌC TRẢ NỢ, LỊCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 VÀ LỊCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 – 2022

 (từ 14/2/2022 đến 19/5/2022 (15 tuần)

 

1.             Đăng ký mở môn học trả nợ

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo sinh viên có nhu cầu mở môn học trả nợ ở học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 gửi đơn đăng ký về Khoa Xây dựng từ ngày 30/11/2021 đến hết ngày 15/12/2021 về email: loan.ntk@ou.edu.vn không hỗ trợ giải quyết các đơn gửi ngoài khung thời gian vừa nêu. Từ ngày 16/12/2021 Khoa tổng hợp đơn trình về Trường giải quyết theo quy định chương trình đào tạo và quy định đăng ký môn học hiện hành.

Lưu ý:

- Mẫu đơn đăng ký xem tại đây: http://ce.ou.edu.vn/mau-don-mo-lop-tra-no-1619-view/

2.      Các môn học mở lớp trong học kỳ 2/2021-2022 

Lớp: QLXD - ĐH K.2019 (DH19QX01) - Ngành Quản lý xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

CMAN1224

CM1901

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

CT126

Nguyễn Thanh Phong

3

07:00 - 11:30

NK.110

15/02/2022 - 29/03/2022

CMAN1227

CM1901

Marketing xây dựng

CT297

Phan Thanh Phương

3

07:00 - 11:30

NK.110

12/04/2022 - 10/05/2022

 

 

 

CT297

Phan Thanh Phương

5

07:00 - 11:30

NK.110

14/04/2022 - 12/05/2022

CMAN3304

CM1901

Dự toán xây dựng

CT314

Thạch Phi Hùng

5

07:00 - 11:30

NK.110

17/02/2022 - 31/03/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

CMAN1122

CM1901

Đồ án Quản lý dự án xây dựng

CT297

Phan Thanh Phương

*

 

 

 

CMAN1125

CM1901

Đồ án phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

CT126

Nguyễn Thanh Phong

*

 

 

 

MEETING8

CM1901

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

*

 

 

 

Lớp: QLXD - ĐH K.2020 (DH20QX01) - Ngành Quản lý xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

CENG1322

CM2001

Kết cấu bê tông cốt thép 1

CT272

Phan Vũ Phương

6

13:00 - 15:45

NK.110

18/02/2022 - 22/04/2022

CENG2208

CM2001

Vật liệu xây dựng

CT309

Nguyễn Thị Bích Thủy

7

13:00 - 15:45

NK.110

19/02/2022 - 02/04/2022

CENG2303

CM2001

Cơ học đất

CT271

Võ Nguyễn Phú Huân

4

13:00 - 15:45

NK.110

16/02/2022 - 18/04/2022

CMAN4216

CM2001

Quản lý thay đổi và rủi ro trong xây dựng

CT126

Nguyễn Thanh Phong

2

13:00 - 15:45

NK.110

14/02/2022 - 30/03/2022

POLI1206

CM2001

Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

 

4

13:00 - 15:45

NK.110

13/04/2022 - 27/04/2022
11/05/2022 - 11/05/2022

 

 

 

 

 

7

13:00 - 15:45

NK.110

16/04/2022 - 30/04/2022
14/05/2022 - 14/05/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

CENG2207

CM2001

Thí nghiệm Cơ học đất

CT271

Võ Nguyễn Phú Huân

*

 

 

 

CENG2209

CM2001

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

CT309

Nguyễn Thị Bích Thủy

*

 

 

 

MEETING5

CM2001

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

*

 

 

 

Lớp: Quản lý xây dựng - ĐH 2021 (DH21CM01) - Ngành Quản lý xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

CENG1203

CM2101

Cơ chất lỏng

CT025

Trần Thúc Tài

7

07:00 - 11:30

NK.311

19/02/2022 - 02/04/2022

MATH1313

CM2101

Đại số tuyến tính

 

 

5

07:00 - 11:30

NK.311

17/02/2022 - 21/04/2022

POLI1304

CM2101

Triết học Mác - Lênin

 

 

3

07:00 - 11:30

NK.311

15/02/2022 - 19/04/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

MEETING2

CM2101

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

*

 

 

 

Lớp: Quản lý xây dựng - ĐH 2021 (DH21CM02) - Ngành Quản lý xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu 

CENG1203

CM2102

Cơ chất lỏng

CT025

Trần Thúc Tài

7

13:00 - 15:45

NK.311

19/02/2022 - 02/04/2022

MATH1313

CM2102

Đại số tuyến tính

 

 

5

13:00 - 15:45

NK.311

17/02/2022 - 21/04/2022

POLI1304

CM2102

Triết học Mác - Lênin

 

 

3

13:00 - 15:45

NK.311

15/02/2022 - 19/04/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

MEETING2

CM2102

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

*

 

 

 

Lớp: CNKT Công trình xây dựng 2019 (B219XD1A) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

BADM1366

CE191B

Quản trị nhân lực

 

 

2

17:30 - 20:00

NK.106

14/02/2022 - 04/04/2022

 

 

 

 

 

6

17:30 - 20:00

NK.106

18/02/2022 - 08/04/2022

BLAW3311

CE191B

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng

 

 

3

17:30 - 20:00

NK.106

15/02/2022 - 05/04/2022

 

 

 

 

 

5

17:30 - 20:00

NK.106

17/02/2022 - 07/04/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

CENG4599

CE191B

Thực tập tốt nghiệp

 

 

*

 

 

 

Lớp: CNKT Công trình xây dựng 2020 (B220XD1A) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20) 

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

CENG1231

CE201B

Máy xây dựng và an toàn LĐ

CT240

Nguyễn Lê Minh Long

3

17:30 - 20:00

A.209

15/02/2022 - 05/04/2022

 

 

 

CT240

Nguyễn Lê Minh Long

5

17:30 - 20:00

A.209

17/02/2022 - 07/04/2022

CENG1235

CE201B

Kết cấu bê tông cốt thép 3

CT022

Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

4

17:30 - 20:00

A.209

16/02/2022 - 06/04/2022

 

 

 

CT022

Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

7

17:30 - 20:00

A.209

19/02/2022 - 09/04/2022

CENG1327

CE201B

Kỹ thuật thi công

CT301

Bá Văn Hùng

2

17:30 - 20:00

A.209

14/02/2022 - 18/04/2022

 

 

 

CT301

Bá Văn Hùng

6

17:30 - 20:00

A.209

18/02/2022 - 22/04/2022

CMAN3304

CE201B

Dự toán xây dựng

CT314

Thạch Phi Hùng

3

17:30 - 20:00

A.209

12/04/2022 - 17/05/2022

 

 

 

CT314

Thạch Phi Hùng

5

17:30 - 20:00

A.209

14/04/2022 - 19/05/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

CENG3207

CE201B

Đồ án nền móng

CT263

Trần Thanh Danh

*

 

 

 

CENG3214

CE201B

Đồ án kết cấu BTCT2 (ĐABT2)

CT022

Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

*

 

 

 

Lớp: Xây dựng - ĐH K. 2019 (DH19XD01) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

CENG1228

CE1901

Tổ chức và quản lý thi công

CT310

Nguyễn Khắc Quân

2

07:00 - 11:30

NK.110

14/02/2022 - 18/04/2022

CENG1232

CE1901

Nguyên lý cấu tạo kiến trúc

CT275

Nguyễn Bảo Thành

4

07:00 - 11:30

NK.110

16/02/2022 - 30/03/2022

CENG1235

CE1901

Kết cấu bê tông cốt thép 3

CT272

Phan Vũ Phương

6

07:00 - 11:30

NK.110

18/02/2022 - 22/04/2022

CENG2319

CE1901

Kinh tế xây dựng

CT126

Nguyễn Thanh Phong

5

07:00 - 11:30

NK.004

17/02/2022 - 21/04/2022

CMAN3304

CE1901

Dự toán xây dựng

CT310

Nguyễn Khắc Quân

7

07:00 - 11:30

NK.110

19/02/2022 - 02/04/2022

POLI1208

CE1901

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

4

07:00 - 11:30

NK.110

13/04/2022 - 04/05/2022

 

 

 

 

 

7

07:00 - 11:30

NK.110

16/04/2022 - 07/05/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

CENG3207

CE1901

Đồ án nền móng

CT026

Dương Hồng Thẩm

*

 

 

 

MEETING8

CE1901

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

*

 

 

 

Lớp: Xây dựng - ĐH K. 2020 (DH20XD01) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

CENG1217

CE2001

Kiến trúc dân dụng

CT194

Nguyễn Ngọc Uyên

3

07:00 - 11:30

NK.104

15/02/2022 - 29/03/2022

CENG1322

CE2001

Kết cấu bê tông cốt thép 1

CT022

Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

7

07:00 - 11:30

NK.104

19/02/2022 - 23/04/2022

CENG1325

CE2001

Kết cấu thép 1

CT277

Nguyễn Phú Cường

4

07:00 - 11:30

NK.104

16/02/2022 - 20/04/2022

CENG2208

CE2001

Vật liệu xây dựng

CT125

Lâm Ngọc Trà My

3

07:00 - 11:30

NK.104

12/04/2022 - 26/04/2022
10/05/2022 - 10/05/2022

 

 

 

CT125

Lâm Ngọc Trà My

5

07:00 - 11:30

NK.104

14/04/2022 - 28/04/2022
12/05/2022 - 12/05/2022

POLI1206

CE2001

Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

 

5

07:00 - 11:30

NK.104

17/02/2022 - 31/03/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

CENG2209

CE2001

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

CT125

Lâm Ngọc Trà My

*

 

 

 

MEETING5

CE2001

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

*

 

 

 

Lớp: Xây dựng - ĐH K. 2020 (DH20XD02) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

CENG1217

CE2002

Kiến trúc dân dụng

CT194

Nguyễn Ngọc Uyên

3

13:00 - 15:45

NK.104

15/02/2022 - 29/03/2022

CENG1322

CE2002

Kết cấu bê tông cốt thép 1

CT022

Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

7

13:00 - 15:45

NK.104

19/02/2022 - 23/04/2022

CENG1325

CE2002

Kết cấu thép 1

CT277

Nguyễn Phú Cường

4

13:00 - 15:45

NK.104

16/02/2022 - 20/04/2022

CENG2208

CE2002

Vật liệu xây dựng

CT309

Nguyễn Thị Bích Thủy

3

13:00 - 15:45

NK.104

12/04/2022 - 26/04/2022
10/05/2022 - 10/05/2022

 

 

 

CT309

Nguyễn Thị Bích Thủy

5

13:00 - 15:45

NK.104

14/04/2022 - 28/04/2022
12/05/2022 - 12/05/2022

POLI1206

CE2002

Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

 

5

13:00 - 15:45

NK.104

17/02/2022 - 31/03/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

CENG2209

CE2002

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

CT309

Nguyễn Thị Bích Thủy

*

 

 

 

MEETING5

CE2002

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

*

 

 

 

Lớp: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - ĐH 2021 (DH21CE01) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

CENG1203

CE2101

Cơ chất lỏng

CT228

Bùi Anh Kiệt

6

07:00 - 11:30

NK.311

18/02/2022 - 01/04/2022

MATH1313

CE2101

Đại số tuyến tính

 

 

2

07:00 - 11:30

NK.311

 

POLI1304

CE2101

Triết học Mác - Lênin

 

 

4

07:00 - 11:30

NK.311

16/02/2022 - 30/03/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

CENG1204

CE2101

Thí nghiệm Cơ chất lỏng

CT228

Bùi Anh Kiệt

*

 

 

 

MEETING2

CE2101

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

*

 

 

 

Lớp: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - ĐH 2021 (DH21CE02) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Xây dựng

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

CENG1203

CE2102

Cơ chất lỏng

CT228

Bùi Anh Kiệt

6

13:00 - 15:45

NK.311

18/02/2022 - 01/04/2022

MATH1313

CE2102

Đại số tuyến tính

 

 

2

13:00 - 15:45

NK.311

 

POLI1304

CE2102

Triết học Mác - Lênin

 

 

4

13:00 - 15:45

NK.311

16/02/2022 - 30/03/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

CENG1204

CE2102

Thí nghiệm Cơ chất lỏng

CT025

Trần Thúc Tài

*

 

 

 

MEETING2

CE2102

Sinh hoạt ngoại khóa

 

 

*

 

 

 

Lớp: Xây dựng - ĐH K. 2018 (ĐB) (XD18DB01) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Đào tạo đặc biệt

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

CENG4899

CE181C

Thực tập TN (Xây dựng)

 

 

*

 

 

 

Lớp: Xây dựng - ĐH K. 2020 (ĐB) (XD20DB01) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Đào tạo đặc biệt

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

CENG5302

CE201C

Cơ học đất

CT263

Trần Thanh Danh

5

07:00 - 11:30

A.303

17/02/2022 - 21/04/2022

CENG6303

CE201C

Kết cấu bê tông cốt thép 1

CT235

Hồ Đức Duy

7

07:00 - 11:30

A.211

19/02/2022 - 23/04/2022

CENG6304

CE201C

Kết cấu thép 1

CT244

Nguyễn Văn Hiếu

3

07:00 - 11:30

A.303

15/02/2022 - 19/04/2022

EDUC6202

CE201C

Phương pháp nghiên cứu khoa học

CT113

Trần Trung Dũng

2

07:00 - 11:30

A.303

14/02/2022 - 28/03/2022

GLAW6301

CE211C

Pháp luật đại cương

 

 

6

07:00 - 11:30

A.303

18/02/2022 - 22/04/2022

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

CENG6103

CE201C

Thí nghiệm Cơ học đất

CT263

Trần Thanh Danh

*

 

 

 

Lớp: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC - ĐH 2021 (DH21CE01C) - Ngành CNKT Công trình xây dựng - Khoa Đào tạo đặc biệt

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/02/2022 (Tuần 20)

Mã MH

Nhóm

Tên môn học

CBGD

Tên CBGD

Thứ

Tiết học

Phòng

Thời gian học

Môn đã xếp thời khóa biểu

CENG6201

CE211C

Cơ chất lỏng

CT228

Bùi Anh Kiệt

4

13:00 - 15:45

A.211

16/02/2022 - 30/03/2022

CENG6302

CE211C

Sức bền vật liệu 1

CT125

Lâm Ngọc Trà My

2

13:00 - 15:45

A.303

14/02/2022 - 18/04/2022

GLAW6301

CE211C

Pháp luật đại cương

 

 

6

07:00 - 11:30

A.303

18/02/2022 - 22/04/2022

MATH6302

CE211C

Đại số tuyến tính

 

 

 

13:00 - 15:45

A.303

 

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

 

 

 

 

 

 

CENG6102

CE211C

Thí nghiệm Cơ chất lỏng

CT025

Trần Thúc Tài

*

 

 

 

 

3. Lịch mở mã số sinh (Trích thông báo số 468/TB-QLĐT ngày 24 tháng 11 năm 2021 của phòng QLĐT)

Thời gian mở: từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 24/12/2021.

- Cách thức mở: liên hệ trực tiếp tại phòng 005 cơ sở Võ Văn Tần theo giờ hành chính hoặc nộp đơn trực tuyến theo đường dẫn sau:  https://forms.gle/ZyiWRSfUpvQhojpR7.

 

Chi tiết thông báo xem tại: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/thong-bao-mo-khoa-mssv-hoc-ky-2-nh-20212022

.

4. Lịch đăng ký môn học xem tại đây: https://sis.ou.edu.vn/mui/news