Thời gian tuyển sinh

Các bạn có nhu cầu tìm hiểu thông tin về thời gian tuyển sinh hệ không chính quy hàng năm của trường Đại học Mở TP. HCM có thể tham khảo trên trang Web của Trung tâm đào tạo từ xa của trường:

http://www.oude.edu.vn/