Thời gian tuyển sinh

Các bạn có nhu cầu tìm hiểu thông tin về thời gian tuyển sinh chính quy hàng năm của trường

Đại học Mở TP. HCM có thể tham khảo trên trangWeb của trường: