Danh sách cựu sinh viên theo các khóa

STT MSSV HỌ TÊN GIỚI TÍNH QUÊ QUÁN LỚP
1 1351020007 Đặng Chiêu Nam Đồng Tháp DH13XD01
2 1351020012 Nguyễn Minh Dương Nam Đăk Lăk DH13XD01
3 1351020013 Nguyễn Trương Dương Nam An Giang DH13XD01
4 1351020026 Dương Văn Hải Nam Hà Bắc DH13XD01
5 1351020027 Đặng Cao Thiên Hải Nam Tp. Hồ Chí Minh DH13XD01
6 1351020034 Trương Xuân Hiền Nam Lâm Đồng DH13XD01
7 1351020039 Đoàn Văn Hiệp Nam Đồng Nai DH13XD01
8 1351020035 Nguyễn Hoàng Hiếu Nam Long An DH13XD01
9 1351020036 Nguyễn Trọng Hiếu Nam Đồng Tháp DH13XD01
10 1351020050 Lê Minh Khải Nam Quảng Ngãi DH13XD01