Giảng viên: Nguyễn Đức An

U-member-1

Nguyễn Đức An

Chuyên viên

Chuyên viên Quản lý phòng thí nghiệm

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Đức An          Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/11/1983

Trình độ cao nhất hiện nay: Ths

Email: an.nd@ou.edu.vn

Điện thoại liên lạc: 0911404359

Chức vụ: Quản lý Phòng thí nghiệm