Giảng viên: ThS. Trần Ngọc Tuấn

U-member-1

ThS. Trần Ngọc Tuấn

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: TRẦN NGỌC TUẤN                 Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/07/1992

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ                                              Năm đạt học vị: 2017

Email: tuan.tn@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên tập sự

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Địa kỹ thuật xây dựng

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2015

 

Xây Dựng Dân Dụng & Công nghiệp

Đại Học Bách Khoa TP.HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2017

 

Địa kỹ thuật xây dựng

Đại Học Bách Khoa TP. HCM

Việt Nam

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

 

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2017 – 05/2018

Công ty TNHH MTV Gouvis

Nhân viên thiết kế

06/2018 - Nay

Trường ĐH Mở TP.HCM

Giảng viên

  1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  1. Các môn giảng dạy:
  • Môn 1: Cơ học Đất
  • Môn 2: Nền Móng
  • Môn 3: Địa chất công trình
  1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách:
  1. Các bài báo đã công bố:

 

 

 

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Áp dụng phương pháp bề mặt đáp ứng đánh giá độ tin cậy bài toán sức chịu tải cọc khoan nhồi

2017

Tạp chí Xây dựng

2

Tính toán tối ưu hóa sức chịu tải cọc khoan nhồi trên cơ sở phân tích độ nhạy thông số sức chống cắt của đất và phân tích ngược độ tin cậy

2017

Tạp chí Xây dựng

3

Application of Monte Carlo Simulation Method to Estimate The Reliability of Bored Pile for Designing Problem According to  Limited State

2016

Tạp chí Khoa Học -Đại học Mở TP.HCM