Giảng viên: TS. Nguyễn Bảo Thành

U-member-1

TS. Nguyễn Bảo Thành

Giảng viên

 

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Bảo Thành                            Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/4/1979

Học hàm:                                                           Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến Sỹ                                                 Năm đạt học vị: 2017

Email: thanh.nb@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên

Cơ quan làm việc: ĐH Mở TP. HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Quy Hoạch, Bất Động Sản, Sử Dụng Đất

 

  • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kiến Trúc Sư

2002

Quy Hoạch Đô Thị

ĐH Kiến Trúc Tp. HCM

Việt Nam

Thạc Sĩ

2004

Quản Lý Đô Thị

Học Viện Công Nghệ Châu Á (AIT)

Thái Lan

NCS

2016 (dự kiến)

Phát Triển Bất

         Động Sản

ĐH Radboud

Hà Lan

  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2004-2008

Đại Học Kiến Trúc TP. HCM

Trợ giảng

2009-2011

ĐHQG Singapore, Trung Tâm Đông Tây (Honolulu)

Nghiên cứu Quyền Bất Động Sản ở Việt Nam, trợ giảng

2012-2015

Đại Học Radboud

Nghiên Cứu Sinh

2016 tới nay

ĐH Mở Tp. HCM

Giảng dạy, tham gia xây dựng ngành Kiến Trúc

 

Các lớp chuyên đề:

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

ĐH KHXH-NV (TP. HCM)

Nghiệp Vụ Sư Phạm Giảng Viên Cao Đẳng - Đại Học

Tháng 8-12/2015

 

Chứng chỉ-Giỏi

PADDY- Sở Tài Nguyên Môi Trường Tp.HCM

Tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư cơ sở hạ tầng

12/2014

 

Chứng nhận đạt

International UrbanTraining Center (UCTC-Korea)

Tài Chính Từ Đất Đai và Dồn Điền Đổi Thửa

10/2014

 

Chứng chỉ- đạt

 

  • CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  1. Các môn giảng dạy:
  • Môn 1: Quy Hoạch Đô Thị
  • Môn 2: Cấu Tạo Kiến Trúc
  • Môn 3: Nguyên Lý Kiến Trúc
  1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách

a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

Tên Giáo trình, Tài liệu học tập

Số tín chỉ

Năm hoàn thành

Ghi chú

Đang biên soạn

 

 

 

 

b) Các bài báo đã công bố (xếp theo thứ tự mới nhất trở về trước):

TT

Tên bài báo khoa học, tham luận

Tên tạp chí,kỷ yếu

Năm

công bố

Ghi chú

1

A Curious Case of Property

Privatization, Ho Chi Minh City-

Vietnam

International Journal of Urban Science

2016

 

2

How Incomplete Property Rights Affect Sustainable Development in Vietnam?

Proceeding of The 7th "Engaging with Vietnam - An Interdisciplinary Dialogue" Conference in combination with

The First Vietnam-US Higher Education Forum, July 7-8, 2015

Hanoi, Vietnam

2016

 

 

City profile: Saigon-Ho Chi Minh

City

The Cities Jounal

 

2015

 

3

Commercial Real Estate Investment

in Ho Chi Minh City, A Level

Playing Field For Foreign and Domestic Investors?

Habitat Internatinal Journal

2014

 

4

A Curious Case of Property

Privatization, Ho Chi Minh City-

Vietnam

The 30th Annual Meeting

of the American Real

Estate Society in San

Diego, California. USA

2014

 

5

Vietnam in Motion: The

Transformation Process for Fair

and Equal Urban Land Rights

The 13th annual

International Graduate

Student Conference (EWCIGSC),

Asia-Pacific region,

in Honolulu, Hawaii. USA

2013

 

6

Capturing The Value of The

"Rights" to Build High-rise

Buildings in Vietnam: Real

Estate Developers and Planners

in Ho Chi Minh City

Spaces and Flows: Fourth

International Conference on

Urban and ExtraUrban

Studies. University of

Amsterdam. Holland

2013

 

 

Property Rights Turn Left

The 4th "Engaging with

Vietnam - An

Interdisciplinary Dialogue"

Conference. East-West

Center, Honolulu. USA

2013