THÔNG BÁO LỊCH NHẬN ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2 LỚP X91A HỌC KỲ 2/2020-2021

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch nhận đề bài môn Đồ án Bê tông 2 học kỳ 2/2020 - 2021 cụ thể như sau:

1/ Thời gian giao đề bài: Lúc 17 giờ 30  thứ 3 ngày 30/03/2021.

2/ Địa điểm: Phòng 102. Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm.

3/ Danh sách sinh viên đính kèm file

Lưu ý: Mọi thông tin liên quan đến thông báo Sinh viên liên hệ Giảng viên phụ trách môn học để được hướng dẫn