TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN NHẬN THỨC NGÀNH KHOA XÂY DỰNG
HỌC KỲ 1/2019-2020

1. Lịch học lý thuyết 2 buổi trên lớp

STT

Thứ

Lớp

GVHD

Điện thoại

Phòng

Nội dung hướng dẫn

01

Sáng Thứ 3
ngày 08/10/2019

QX91

Nguyễn Trọng Phước

0906.907.609

NK.512

Chương 1: Giới thiệu về Trường đại học Mở thành Phố Hồ Chí Minh

02

Sáng Thứ 4
ngày 09/10/2019

XD91

Nguyễn Trọng Phước

0906.907.609

NK.512

Chương 1: Giới thiệu về Trường đại học Mở thành Phố Hồ Chí Minh

03

Sáng Thứ 6
ngày 11/10/2019

XD92

Nguyễn Trọng Phước

0906.907.609

NK.510

Chương 1: Giới thiệu về Trường đại học Mở thành Phố Hồ Chí Minh

04

Chiều Thứ 6
ngày 11/10/2019

QX91

Nguyễn Thanh Phong

0902.442.249

NK.510

Chương 2: Ngành Quản lý xây dựng, Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng

05

Sáng Thứ 4 ngày 16/10/2019

XD91

Trần Thuc Tài

083.696.9516

NK.512

Chương 2: Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

06

Sáng Thứ 6
ngày 18/10/2019

XD92

Trần Trung Dũng

0909.345.612

NK.512

Chương 2: Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

07

Sáng Thứ 6
ngày 11/10/2019

XD81

Nguyễn Phú Cường

0983.155.165

NK.512

Chương 1: Giới thiệu về Trường đại học Mở thành Phố Hồ Chí Minh

08

Chiều Thứ 6
ngày 11/10/2019

XD82

Nguyễn Phú Cường

0983.155.165

NK.512

Chương 1: Giới thiệu về Trường đại học Mở thành Phố Hồ Chí Minh

09

Chiều Thứ 6
ngày 18/10/2019

XD82

Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

0903.692.073

NK.512

Chương 2: Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

10

Chiều Thứ 6
ngày 11/10/2019

XD81

Phan Vũ Phương

0903.339.735

NK.509

Chương 2: Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Lưu ý: Sáng bắt đầu từ lúc 7 giờ 00, chiều bắt đầu từ lúc 13 giờ

2. Danh giảng viên hướng dẫn nhóm sách sinh viên đi công trình : 

- Ngành Quản lý xây dựng: Thầy Tài, Thầy Phương, Thầy Khoa

- Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: Thầy Danh, Thầy Dũng, Thầy Cường, Thầy Huân, Thầy Phương, Thầy Sơn, Cô My, Thầy Hoàng, Thầy Tuấn, Thầy Thân