KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN NHẬN THỨC NGÀNH KHÓA 2021 HỌC KỲ 1 NĂM 2021 - 2022

 

1/  Thời lượng 15 tiết : 3 buổi

2/  Kế hoạch vận hành cụ thể:

2.1/ Ngành CNKTCTXD

- Lớp CE1201 giảng viên phụ trách hướng dẫn lý thuyết 10 tiết PGS.TS Dương Hồng Thẩm

- Lớp CE1202 giảng viên phụ trách hướng dẫn lý thuyết 10 tiết PGS.TS Dương Hồng Thẩm

- Sinh viên xem danh sách nhóm thực hiện phần tham quan công trình 5 tiết bên dưới:

+ Lớp CE1201: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yRbW2R3ltAY5xquYHJuHUkJQ18p8ieE4/edit#gid=561183485

+ Lịch học buổi 1: sáng thứ 3 ngày 16/11/2021

+ Lịch học buổi 2: sáng thứ 5 ngày 18/11/2021

+ Lớp CE1202: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FH3MGITC7mTFi_LxByC5gTuhge4uP9Qn/edit#gid=1967009614

+ Lịch học buổi 1: sáng thứ 4 ngày 17/11/2021

+ Lịch học buổi 2: sáng thứ 4 ngày 24/11/2021

2.2/ Ngành QLXD

- Lớp CM1201 giảng viên phụ trách hướng dẫn lý thuyết 10 tiết TS Nguyễn Bảo Thành:

+ Lịch học buổi 1: sáng thứ 6 ngày 19/11/2021

+ Lịch học buổi 2: chiều thứ 7 ngày 20/11/2021

- Lớp CM1202 giảng viên phụ trách hướng dẫn lý thuyết 10 tiết TS Nguyễn Thanh Phong

+ Lịch học buổi 1: chiều thứ 3 ngày 23/11/2021

+ Lịch học buổi 2: chiều thứ 5 ngày 25/11/2021

- Sinh viên xem danh sách nhóm thực hiện phần tham quan công trình 5 tiết bên dưới:

+ Lớp CM1201: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D5MY4mUJGPmqWmJ5dUrTOx4WaonQcvFa/edit?rtpof=true

+ Lớp CM1202: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15bDmRgFewmiAJUjZD3O9LgJqz-0psATo/edit#gid=2017683552

Lưu ý: 

1/ Trưởng nhóm liên hệ giảng viên hướng dẫn xếp lịch học thực hành và báo cáo Khoa, sinh viên tham gia đầy đủ 3 buổi học.

2/ Sau khi học xong phần thực hành sinh viên viết bài báo cáo.

3/ Điểm đánh giá : Điểm báo cáo +thi vấn đáp

4/ Những bạn sinh viên chưa cung cấp SDT và Email vui lòng liên hệ Khoa trước ngày 15/11/2020 để bổ sung đầy đủ, trường hợp không cung cấp thông tin liên lạc giảng viên và trưởng nhóm không liên hệ để thông báo lịch học thực hành được thì xem như không thực hiện nội dung ở buổi 3.

5/ Link học các buổi cập nhật trên LMS