Ngày 19/09/2014 Khoa Xây dựng và Điện tổ chức Hội thảo khoa học Khoa lần V-2014

Chủ đề hội thảo: “Phát triển công nghệ xây dựng dựa trên thuật toán và độ tin cậy”

Một số bài viết trong Hội thảo (xem chi tiết)

KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN