Ngày 27/04/2012 Khoa Xây dựng và Điện (tên cũ Khoa KT&CN) tổ chức Hội thảo khoa học lần III-2010

 Các bài viết trong Hội thảo (xem chi tiết)

 

Lưu ý: Các phát biểu, nhận định trong các bài viết phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, không phải là quan điểm của đơn vị tổ chức.

 

 

 

KHOA XD&Đ