Hội Đồng Khoa Học

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-ĐHM do Hiệu trưởng trường Đại học Mở TP. HCM ký ngày 15/12/2017 về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng tư vấn Khoa học và Đào tạo, Khoa Xây dựng.

Hội đồng tư vấn Khoa học và Đào tạo, Khoa Xây dựng hoạt động theo quy định của Luật giáo dục Đại học và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trong đó, thành viên Hội đồng gồm 11 thành viên:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC TRÁCH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

PGS.TS. Trần Tuấn Anh

Chủ tịch HĐ

 

2

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước

Phó Chủ tịch HĐ

Phụ trách Khoa Xây Dựng, Trưởng BM SB-KC

3

TS. Trần Thanh Danh

Ủy viên

Trưởng BM Địa kỹ thuật, Khoa Xây Dựng

4

TS. Nguyễn Phú Cường

Ủy viên

Trưởng BM Công trình, Khoa Xây Dựng

5

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

Ủy viên

Trưởng BM Kỹ thuật - Hạ tầng, Khoa Xây Dựng

6

TS. Nguyễn Thanh Phong

Ủy viên

Giảng viên cơ hữu, Khoa Xây Dựng

7

ThS. Lê Văn Bình

Ủy viên

Phó Phòng đầu tư xây dựng, Trường ĐH Mở Tp. HCM

8

TS. Trần Đức Học

Ủy viên

Giảng viên Trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM

9

ThS. Lê Đình Quốc

Ủy viên

Giám đốc Công ty tư vấn thiết kế Lam Giang

10

ThS. Huỳnh Văn Viên

Ủy viên

Giám đốc Dự án, Công ty bất động sản Reeland

11

ThS. Phan Vũ Phương

Ủy viên, Thư ký

Giảng viên cơ hữu, Giám đốc Trung tâm tư vấn &CGCN xây dựng, Trường ĐH Mở Tp. HCM