Đề cương môn học CTDT năm 2019

A. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

STT

Môn học

STT

Môn học

STT

Môn học

STT

Môn học

1

Sức bền vật liệu 1(CENG1316) xem tại đây

14

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng(CENG2209) xem tại đây

27

Kỹ thuật thi công(CENG1327) xem tại đây

39

Kiến trúc dân dụng(CENG1217) xem tại đây

2

Thí nghiệm Sức bền vật liệu(CENG2206) xem tại đây

15

Vẽ kỹ thuật xây dựng(TECH1305) xem tại đây

28

Tổ chức và quản lý thi công(CENG1228) xem tại đây

40

Xử lý và gia cố nền đất yếu(CENG4212) xem tại đây

3

Sức bền vật liệu 2(CENG2205) xem tại đây

16

Nhận thức ngành(CENG1202 ) xem tại đây

29

Đồ án Thi công(CENG4205) xem tại đây

41

Bê tông cốt thép dự ứng lực(CENG1234) xem tại đây

4

Cơ học kết cấu(CENG1421) xem tại đây

17

Kết cấu bê tông cốt thép 1(CENG1322) xem tại đây

30

Hố đào sâu(CENG1229) xem tại đây

42

Kết cấu bê tông cốt thép 3(CENG1235) xem tại đây

5

Cơ chất lỏng(CENG1203) xem tại đây

18

Kết cấu bê tông cốt thép 2(CENG3211) xem tại đây

31

Thiết kế nhà nhiều tầng(CENG1330) xem tại đây

43

Dự toán trong xây dựng(CMAN3304) xem tại đây

6

Thí nghiệm Cơ chất lỏng(CENG1204) xem tại đây

19

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1(CENG1123) xem tại đây

32

Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng(CMAN4211) xem tại đây

44

Quản lý tài chính trong xây dựng(CMAN1217) xem tại đây

7

Cơ học đất(CENG2303) xem tại đây

20

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2(CENG3214) xem tại đây

33

Kinh tế xây dựng(CENG2319) xem tại đây

45

Đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng(CMAN1218) xem tại đây

8

Thí nghiệm Cơ học đất(CENG2207) xem tại đây

21

Kết cấu thép 1(CENG1325) xem tại đây

34

Máy xây dựng và an toàn lao động(CENG1231) xem tại đây

46

Lập và Thẩm định dự án đầu tư xây dựng(CMAN4302) xem tại đây

9

Địa chất công trình + Thực tập(CENG1220) xem tại đây

22

Kết cấu thép 2(CENG1226) xem tại đây

35

Nguyên lý cấu tạo kiến trúc(CENG1232) xem tại đây

47

Thống kê ứng dụng trong quản lý xây dựng(CMAN1319) xem tại đây

10

Trắc địa đại cương(CENG2203) xem tại đây

23

Đồ án Kết cấu thép(CENG4203) xem tại đây

36

Cấp thoát nước công trình DD&CN(CENG1233) xem tại đây

48

Pháp luật đại cương trong hoạt động xây dựng(CMAN1220) xem tại đây

11

Thực tập Trắc địa(CENG2210) xem tại đây

24

Nền móng(CENG3302) xem tại đây

37

Phương pháp phần tử hữu hạn(CENG1218) xem tại đây

49

Quy hoạch đô thị(CMAN4215) xem tại đây

12

Vật liệu xây dựng(CENG2208) xem tại đây

25

Đồ án Nền móng(CENG3207) xem tại đây

38

Quản lý dự án xây dựng(CENG3305) xem tại đây

50

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng(CMAN1221) xem tại đây

13

Quản trị chất lượng trong xây dựng(CMAN4214) xem tại đây

26

Phương pháp nghiên cứu khoa học(EDUC1232) xem tại đây

B. Ngành Quản lý xây dựng

 

STT Môn học STT Môn học STT Môn học STT Môn học

1

Vẽ kỹ thuật xây dựng(TECH1305) xem tại đây

11

Vật liệu xây dựng(CENG2208) xem tại đây

21

Đồ án Quản lý dự án xây dựng (CMAN1122) xem tại đây

31

Quản lý thay đổi và rủi ro trong xây dựng(CMAN4216) xem tại đây) 

2

Nhận thức ngành (CENG1202 ) xem tại đây

12

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng(CENG2209) xem tại đây

22

Lập và Thẩm định dự án đầu tư xây dựng(CMAN4302) xem tại đây

32

Marketing xây dựng(CMAN1227) xem tại đây

3

Sức bền vật liệu 1(CENG1316) xem tại đây

13

Kiến trúc dân dụng(CENG1217) xem tại đây

23

Đồ án lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng(CMAN1123) xem tại đây

33

Máy xây dựng và an toàn lao động(CENG1231) xem tại đây

4

Thí nghiệm Sức bền vật liệu(CENG2206) xem tại đây

14

Kết cấu thép 1(CENG1325) xem tại đây

24

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng(CMAN1224) xem tại đây

34

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng(CMAN1221) xem tại đây

5

Nền móng(CENG3302) xem tại đây

15

Kết cấu bê tông cốt thép 1(CENG1322) xem tại đây

25

Đồ án phân tích định lượng trong quản lý xây dựng(CMAN1125) xem tại đây

35

Quản trị chất lượng trong xây dựng(CMAN4214) xem tại đây

6

Trắc địa đại cương(CENG2203) xem tại đây

16

Thống kê ứng dụng trong quản lý xây dựng(CMAN1319) xem tại đây

26

Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng(CMAN4211) xem tại đây

36

Pháp luật đại cương trong hoạt động xây dựng(CMAN1220) xem tại đây

7

Thực tập Trắc địa(CENG2210) xem tại đây

17

Kỹ thuật thi công(CENG1327) xem tại đây

27

Đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng(CMAN1218) xem tại đây

37

Quy hoạch đô thị(CMAN4215) xem tại đây

8

Cơ học đất(CENG2303) xem tại đây

18

Tổ chức và quản lý thi công(CENG1228) xem tại đây

28

Quản lý tài chính trong xây dựng(CMAN1217) xem tại đây

38

Thực tập tốt nghiệp (CMAN4899) xem tại đây

9

Thí nghiệm Cơ học đất(CENG2207)xem tại đây

19

Đồ án Tổ chức và quản lý thi công(CMAN3205) xem tại đây

29

Dự toán trong xây dựng(CMAN3304) xem tại đây

39

Khóa luận tốt nghiệp(CMAN4699) xem tại đây

10

Địa chất công trình + Thực tập(CENG1220) xem tại đây

20

Quản lý dự án xây dựng(CENG3305) xem tại đây

30

Quản trị năng suất lao động trong xây dựng(CMAN1226) xem tại đây