DANH MỤC MÔN HỌC TƯỜNG ĐƯƠNG THAY THẾ TỪ KHOÁ 2018 TRỞ VỀ TRƯỚC BAN CƠ BẢN

1. Ngoại ngữ không chuyên

2. Tin học đại cương

3. Toán, giải tích, đại số, thống kê..