1. Tên chương trình tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
  2. Tên chương trình tiếng Anh: Civil Engineering
  3. Trình độ đào tạo: Đại học
  4. Ngành đào tạo tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
  5. Ngành đào tạo tiếng Anh: Civil Engineering
  6. Mã ngành: 7510102
  7. Thời gian đào tạo: 4 năm
  8. Loại hình đào tạo: Tập trung, Chính quy Chất lượng cao
  9. Số tín chỉ: 149
  10. Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư
  11. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh