CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNKT CTXD (LIÊN THÔNG KHÓA 2016)

Stt

Tên môn học


môn học

Số tín chỉ 

Ghi chú
(Môn học trước)

TC

LT

TH

 

1. Kiến thức ngành 

14

14

 

 

1

Kết cấu bê tông cốt thép 2

CENG3211

2

2

 

 

2

Kết cấu thép 2

CENG3212

2

2

 

 

3

Nền móng

CENG3302

3

3

 

 

4

Phương pháp phần tử hữu hạn

CENG2212

2

2

 

 

5

Quản lý dự án xây dựng

CENG3305

3

3

 

 

6

Kiến trúc dân dụng

CENG3208

2

2

 

 

 

2. Kiến thức chuyên ngành 

 

 

 

 

 

Thiết kế Công trình DD&CN 

15

15

 

 

 

Bắt buộc:

 

10

10

 

 

7

Động lực học công trình

CENG4202

2

2

 

 

8

Thiết kế nhà nhiều tầng

CENG4304

3

3

 

- Bê tông cốt thép 2

9

Kết cấu bê tông đặc biệt

CENG4305

3

3

 

- Bê tông cốt thép 2

10

Xử lý và gia cố nền đất yếu

CENG4212

2

2

 

-  Nền móng

 

Tự chọn: Chọn 2 trong các môn sau

5

5

 

 

11

Hố đào sâu

CENG4305

3

3

 

- Nền móng

12

Quy hoạch đô thị

CMAN4215

2

2

 

 

13

Bê tông cốt thép dự ứng lực

CENG4213

2

2

 

- Bê tông cốt thép 2

14

Bê tông tính năng cao (HPC)

CENG4214

2

2

 

 

 

Quản lý –Thi công Công trình DD&CN 

 15

14

 

 

Bắt buộc:

 

10

9

1

 

7

Dự toán trong xây dựng

CMAN4301

3

3

 

 

8

Tin học trong quản lý xây dựng

CENG4307

2

1

1

 

9

Kết cấu bê tông đặc biệt

CENG4301

3

3

 

- Bê tông cốt thép 2

10

Đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng

CMAN3206

2

2

 

 

 

Tự chọn:

5

5

 

 

11

Lập và Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

CMAN4302

3

3

 

 

12

Quy hoạch đô thị

CMAN4215

2

2

 

 

13

Quản lý thay đổi và rủi ro trong xây dựng

CMAN4216

2

2

 

 

14

Quản lý tài chính trong xây dựng

CMAN4209

2

2

 

 

 

Đồ án tốt nghiệp

10

10

 

 

15

Đồ án tốt nghiệp

CENG1099

10

10

 

 

  Tổng cộng

 

39

39