1 Danh sách giảng viên hướng dẫn

Thông tin giảng viên hướng dẫn

Họ và tên

Email

SDT

Võ Nguyễn Phú Huân

 

huan.vnp@ou.edu.vn

0903.386.336

Trần Thanh Danh

 

danh.tt@ou.edu.vn

0982.834.944

Trần Ngọc Tuấn

 

tuan.tn@ou.edu.vn

0938.462.531

Trần Văn Thân

 

than.tv@ou.edu.vn

0903.823.510

2 Danh sách sinh viên phân theo nhóm đính kèm filehttp://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DANH%20SACH%20THUC%20HIEN%20DO%20AN%20NEN%20MONG%20DA%20HIEU%20CHINH(2).xls

3 Sơ lược lịch học

TT

Thứ

Ngày/

Tháng

Từ giờ…đến giờ…

Phòng

SLSV

Giảng viên

Phụ trách

Ghi chú

01

Thứ 4

16/10/2019

13h00 đến 17h30

NK.512

43

Trần Ngọc Tuấn

XD71

02

Thứ 4

23/10/2019

13h00 đến 17h30

NK512

43

Trần Ngọc Tuấn

XD71

03

Thứ 4

30/10/2019

13h00 đến 17h30

NK.512

43

Trần Ngọc Tuấn

XD71

04

Thứ 4

06/11/2019

13h00 đến 17h30

NK.512

43

Trần Ngọc Tuấn

XD71

05

Thứ 4

13/11/2019

13h00 đến 17h30

NK.512

43

Trần Ngọc Tuấn

XD71

06

Thứ 2

14/10/2019

13h00 đến 17h30

NK.512

43

Trần Thanh Danh

XD71

07

Thứ 2

21/10/2019

13h00 đến 17h30

NK.512

43

Trần Thanh Danh

XD71

08

Thứ 2

28/10/2019

13h00 đến 17h30

NK.512

43

Trần Thanh Danh

XD71

09

Thứ 2

4/11/2019

13h00 đến 17h30

NK.512

43

Trần Thanh Danh

XD71

10

Thứ 2

11/11/2019

13h00 đến 17h30

NK.512

43

Trần Thanh Danh

XD71

11

Thứ 6

18/10/2019

7h00 đến 11h30

NK.510

43

Trần Văn Thân

XD73

12

Thứ 6

25/10/2019

7h00 đến 11h30

NK.512

43

Trần Văn Thân

XD73

13

Thứ 6

01/11/2019

7h00 đến 11h30

NK.512

43

Trần Văn Thân

XD73

14

Thứ 6

08/11/2019

7h00 đến 11h30

NK.512

43

Trần Văn Thân

XD73

15

Thứ 6

15/11/2019

7h00 đến 11h30

NK.512

43

Trần Văn Thân

XD73

 Lưu ý: Các em sinh viên thực hiện theo đúng nhóm đã được phân công trường hợp em nào không đi đúng nhóm thì Khoa không công nhận kết quả học tập của môn để đảm bảo chất lượng thực hiện môn học